Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

TORSTEN NYGÅRD KRISTENSEN – Genetisk arkitektur af komplekse egenskaber

I vores gruppe arbejder vi indenfor 3 hovedområder; 1) indavl og genetisk drift i små populationer 2) tilpasning til variable og stressfulde miljøer og 3) genetisk arkitektur af komplekse egenskaber.

 

Indavl og genetisk drift i små populationer

I små isolerede populationer ses ofte høj grad af indavl og genetisk drift, hvilket kan føre til nedsat fitness (indavlsdepression) og tab af genetisk variation. Vi bruger modelorganismer som bananfluer til at undersøge, hvordan indavl og miljøstress interagerer i deres effekt på fitness, vi benytter molekylære omics teknologier til at undersøge hvilke gener, transkripter, proteiner og metabolitter der påvirkes af indavl og forklarer variation i indavlsdepression, og vi benytter kvantitative genetiske eksperimenter til at undersøge sammenhænge mellem f.eks. populationsstørrelse og mængden af genetisk variation. Hypoteser genereret fra modelorganismer afprøves i andre arter, hvor fokus ofte er på truede naturlige eller domesticerede populationer. Her arbejder vi f.eks. med, hvordan genetisk variation kan bevares og indavl reduceres i truede populationer. Resultater forsøges anvendt indenfor bevaringsgenetik og husdyravl men også i forbindelse med, hvordan genetisk sunde bestande af insekter kan øge effektiviteten af biologisk kontrol af skadedyr.

Tilpasning til variable og stressfulde miljøer

Naturlige populationer oplever stor variation i miljøforhold indenfor og mellem generationer. Tilpasning til disse forhold foregår typisk gennem evolutionære ændringer eller adaptive plastiske responser. Klimaforandringer og andre menneskelige påvirkninger bidrager til at mange miljøer er ugunstige. Vi interesserer os for, om og hvordan populationer kan tilpasse sig disse miljøer, som er under hurtig forandring. Vi benytter ofte arter af bananfluer i disse undersøgelser, hvor vi udnytter de muligheder der er knyttet til en modelorganisme med høj fertilitet, korte generationstider og sekventerede genomer. Det gør os i stand til at lave selektionseksperimenter, hvor vi på kort tid kan selektere i mange generationer, og at bruge omics teknikker til at undersøge den genetiske baggrund for tilpasning til stress. Vi laver laboratorie eksperimenter, men har i de senere år i stigende grad bevæget os i retning af, at lave felt studier og har generel stor fokus på den økologiske relevans af vores arbejde.  

Genetisk arkitektur af komplekse egenskaber

Vi har generelt et stort fokus på at forstå den genetik der ligger til baggrund for komplekse egenskaber. Det gælder i de allerede omtalte projekter, og det gælder særligt i nye studier, hvor vi interesserer os for den genetiske baggrund for hvordan individer reagerer på miljøvariation. Det er velkendt at selektion kan ændre gennemsnittet for de fleste egenskaber i en population. Nye resultater, fra bl.a. vores gruppe, tyder på at individers respons på de forskellige miljøer de oplever i deres livstid også er under genetisk kontrol. Det betyder, at naturlig og kunstig selektion kan bidrage til, f.eks. at individer i meget variable miljøer udvikler høj plasticitet, mens der for individer som lever i stabile miljøer vil være selektion for genotyper der ikke er plastiske. I et andet projekt har vi fokus på, at bruge modelorganismer til at undersøge den genetiske baggrund for humane psykiske sygdomme. Vi forventer at resultater fra dette projekt vil bidrage med viden af relevans for f.eks. at udvikle ny medicin skræddersyet til den enkelte patient.