Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Trofisk økologi
og stressfaktorer

Trofisk økologi beskriver interaktionen mellem individer, arter og fødekæde-niveauer i et økosystem, og en større forståelse af disse kan bidrage til en bedre beskrivelse og forståelse af hvordan f.eks. zoonotiske sygdomme spredes og påvirker både vilde dyr og mennesker. Herudover kan det også være med til at kaste lys over hvordan menneskelige aktiviteter påvirker de marine fødekæder i forhold til ændringer i artssammensætningen og deres interaktioner. Det er samtidig vigtigt at danne et overblik over kostvaner hos både mennesker og dyr for bedre at kunne forstå op-koncentreringen af miljøgifte i fødekæder.

 

En solid forståelse for trofisk økologi er en forudsætning for at forstå energistrømmen i biosfæren, en viden der er essentiel i vores arbejde med at beskrive de stress-niveauer og ændringer der opstår i Arktis, Østersøen og Nordeuropa generelt

 


Internationale programmer

- AMAP og DANCEA

Det er bl.a. gennem vores langsigtede AMAP indsats og DANCEA overvågningsaktiviteter at analyser af stabile kulstof- og kvælstof-isotoper hjælper os med at fortolke spredningen af miljøgifte i fødekæderne. En tilgang som vi i øjeblikket også forsøger at anvende i vores projekter omhandlende  tilstedeværelsen og dynamikken af zoonoser. Derudover er vi i gang med at implementere supplerende analyser af svovl-isotoper samt forbindelses-specifikke (dvs. amino- og fedtsyrer) analyser, hvilket vil gøre det muligt at forstå de trofiske interaktioner i Arktis, Østersøen og Nordlige økosystemer endnu bedre.

Udover det generelle fokus på havpattedyr dvs. sæler, hvaler og isbjørne, studerer vi også effekter og helbred på natugle og havfugle, heriblandt havørn og ederfugl. Til dette formål bruger vi i lang udstrækning stabile isotoper og modeller for bedre at kunne beskrive ændringer i økosystemers energi-flow og stressfaktorer som f.eks. miljøgifte og zoonoser og deres påvirkning af dyrs sundhed i bla. Grønland og Østersøen.

Ved at udvide vores studie til at omhandle interaktioner mellem flere interspecifikke arter og individer, kan vi ved brug af overnævnte analytiske metoder, opnå en forståelse af økosystemets dynamikker samt de effekter som de sundhedsmæssige stressfaktorer har på det nordlige Grønland, særligt de nordøstlige og nordvestlige havområder såvel som Østersøen.