Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Overvågning af

Marsvin

Hvalarter overvåges enten ved et linjetransekt fra fly eller båd, akustisk registrering eller brug af satellitmærkning. Ved akustisk registrering bruges udstyr, der enten er faststående udstyr eller optagere, som bliver trukket efter et skib. Disse lydoptagere registrerer den biosonar, som marsvinet bruger, når det kommunikerer, jager og navigerer. Læs mere om Akustisk registrering og Marsvin.

Marsvin 16 hot spots

Udbredelse, overvågning og beskyttelse

16 Marsvin hot spot områder
Tryk for et større billede.
Linjetransekt ved optælling af hvaler fra båd
Foto: Line A. Kyhn

Marsvin forekommer i alle danske farvande, men ses oftest i de såkaldte hot spots områder. Disse hot spot områder leverer særligt gode leveforhold for marsvin i form af bl.a. god fødekvalitet og -mængde. Disse områder er markeret med tal på kortet neden for, der ligeledes viser, hvor Naturstyrelsen har udpeget beskyttede Habitatområder (såkaldte Natura 2000 områder) for marsvin. Planer for beskyttelse af marsvin i disse områder er endnu ikke på plads.

De mange års undersøgelser har ført til identifikation af 16 vigtige hot spots for marsvin i danske farvande, nemlig 1) Nordlige Lillebælt, 2) Sydlige Lillebælt, 3) Sydlige Samsø Bælt, 4) Nordlige Samsø Bælt, 5) Nordlige Øresund, 6) Store Middelgrund, 7) Kalundborg Fjord, 8) Storebælt, 9) Smålandsfarvandet, 10) Flensborg Fjord, 11) Femern Bælt, 12) Kadetrenden, 13) Jyllands spids, 14) Skagerrak (langs Norskerenden), 15) Horns Rev og 16) Tyske Bugt.

Marsvinet er fredet i Danmark og beskyttet under en række internationale aftaler, som Danmark har tiltrådt, bl.a. Bonn-konventionen, Bern-konventionen, CITES konventionen, ASCOBANS og HELCOM. Herudover er det på Habitatdirektivets bilag II og IV, hvilket betyder, at de skal beskyttes i hele deres udbredelsesområde, og at der skal udpeges beskyttede områder for dem. Derfor udpegede Naturstyrelsen i 2010 16 områder baseret på de undersøgelser, AU har foretaget (se link til rapport nedenfor).

De 16 områder er nu del af den danske NOVANA-overvågning, der hvert 6. år afrapporteres til EU. Resultaterne for hvert års overvågning udgives i den årlige havrapport: Marine områder 2013.


SCANS - I, II og III

SCANS (Small Ceteceans in the European Atlantic and North Sea) er et EU-projekt, der danner ramme om optælling af hvaler i Nordøstatlantiske farvande. Første optælling fandt sted i 1994, derefter er der så i 2005 og senest i 2016  gennemført optællinger. Aarhus Universitet leder den danske del af projektet, og man kan finde mere om projektet på projektets hjemmeside SCANS-III.

Læs en forskers beretning fra SCANS II - 2005