Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Jordfaunaøkologi og økotoksikologi

Soil fauna ecology and ecotoxicology

Jorden er en vigtig ressource - ikke bare for landbruget, men for os alle. Jorden er hjemsted for dyr, planter og mikroorganismer, der i fællesskab bidrager til omsætning og frigivelse af næringsstoffer og kulstof. Samtidig sørger de for at nedbryde miljøfarlige stoffer, og på den måde sikrer de os et rent drikkevand.

Sektion for jordfaunaøkologi og økotoksikologi undersøger biodiversiteten af jordbundsdyr og deres betydning for jordkvaliteten. Vi vurderer også, hvordan forskellige kemiske stoffer påvirker livet i jorden. De kemiske stoffer bliver for eksempel tilført via spildevandsslam, pesticider og gødning, og ved pløjning. Læs mere her.

Kemiske stoffer i landbruget

Landbruget bruger godt og vel 2,5 millioner hektar jord, eller rundt regnet til 2/3 af Danmarks areal. Hvis produktionen skal være bæredygtig, må jorden ikke forurenes eller udpines. Men hjælpemidler som gødning, ­kalk og pesticider anvendes i store mængder, og landbruget bruger store mængder af lægemidler og vækstfremmende stoffer for at optimere husdyrdriften. De kemiske produkter indebærer store økonomiske fordele og anses for uundværlige i et højproduktivt landbrug, men stofferne kan også utilsigtet belaste sundhed og miljø. Læs mere om kemiske stoffer i landbruget her.

Terrestrisk økotoksikologi

Sektionen forsker i de økotoksikologiske effekter af en lang række miljøfarlige stoffer – alene eller i samspil med hinanden. Forskningen strækker sig fra de klassiske problemstoffer som tungmetaller og pesticider til de nye grupper af miljøfremmede stoffer som f.eks. lægemidler og nanomaterialer (NM). Det vides endnu ikke, hvordan NM påvirker organismerne i miljøet. Vores forskning har derfor til mål at identificere mulige NM-relaterede effekter på organismer fra molekylært- til samfundsniveau. Data fra de økotoksikologiske tests bruges blandt andet til risikovurdering. Læs mere om risikovurdering af kemikalier her.

Samspil mellem klima- og kemikaliestress

Organismer kan miste deres evne til at tolerere naturligt stress – for eksempel kulde og tørke – når de bliver udsat for menneskeskabt forurening. Vi har vist, at kemisk og naturligt stress, som hver for sig ikke udgør nogen trussel, kan arbejde sammen og skabe en stærkere effekt end forventet. Dette kaldes også synergi. Vores forskning tyder på, at sådanne stressinteraktioner hovedsageligt sker i organismernes cellemembraner. Vi udforsker derfor, hvordan molekylære ændringer af membraner får fysiologiske konsekvenser for de berørte organismer. Læs mere om vores klimaforskning her.

LÆS MERE PÅ VORES ENGELSKE HJEMMESIDER.

SEKTIONSLEDER

John Jensen

Viceinstitutleder, Seniorforsker,

HER FINDER DU OS

Jordfaunaøkologi og økotoksikologi
Aarhus Universitet
Institut for Bioscience
Vejlsøvej 25
8600 Silkeborg