Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Emissionsbaseret areal- og kvælstofregulering af landbruget

I projektet undersøges mulighederne for at udvikle en emissionsbaseret areal- og kvælstofregulering af landbruget.  Formålet er at udvikle nye og mere intelligente metoder til at kvantificere kvælstofudledninger fra de enkelte landbrugsoplande, hvor der tages højde for de forskelle, der kan være i udvaskning og retention af kvælstof afhængigt af hydrologiske, geologiske og jordbundsforhold.

Projektet består af to overordnede dele:

  1. Udvikling af et målekoncept som landmændene kan tage i brug til at monitere deres kvælstofudledning og teste virkningen af eventuelle implementerede virkemidler.
  2. Test af det udviklede målekoncept.

Udviklingen af målekonceptet baseres på data som allerede eksisterer, bl.a. fra landovervågningsprogrammet NOVANA. Selve testen af målekoncepterne foregår i tre pilotoplande i Danmark (se figur 1). De tre oplande repræsenterer et henholdsvis leret og intensivt drænet opland (Sjælland), et sandet/leret drænet opland (Jylland, Fillerup) og et sandet pletdrænet opland (Jylland, Viborg). Målingerne i oplandene består af N-min målinger (mål for plantetilgængeligt kvælstof) i jorden om efteråret, drænvandsmålinger og detaljerede målinger i vandløb (se figur 2). I pilotområderne gennemføres målinger i vandløbene ved udløbene fra områderne, så den samlede udledning af kvælstof fra hvert område kan opgøres. Der foretages desuden supplerende målinger forskellige steder i vandløbene, så kvælstofbidraget fra forskellige dele af oplandet kan bestemmes.

Projektet er et fireårigt projekt (2014-2017), som er finansieret af Grønt Udviklings og Demonstrationsprojekt (GUDP) og er et samarbejde i mellem SEGES, GEUS, Institut for Agroøkologi AU og Institut for Bioscience, AU. Projektet har et stærkt anvendelsesorienteret fokus, hvor forskningsindsatsen i forhold til processammenhænge og kvælstofdynamik i oplandene kombineres med et tæt samarbejde med landbrugsorganisationer og lokale landmænd i de udvalgte oplande. Dermed er målet, at projektet kan bidrage med ny viden om monitering af kvælstofudledning fra landbruget og metoder til at differentiere i mellem særligt sårbare og særligt robuste jorde i forhold til risikoen for høj kvælstofudvaskning.