Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Landbrugsformer og deres effekt

Effekter af økologisk jordbrug

Økologisk jordbrug anses generelt for at have en positiv effekt på biodiversitet og andre landskabelige værdier. Gennem de senere år er der imidlertid sket betydelige ændringer indenfor økologisk jordbrug, og økologiske avlere omfatter i dag såvel den traditionelle holistiske økolog som økologen, der driver gården efter økonomisk optimering. I samme tidsrum er der også sket forbedringer af afgrøder og driftsmetoder, der har resulteret i effektive økologiske driftsformer, som ofte kan sidestilles med konventionel landbrugsdrift. Økologisk jordbrug i dagens Danmark rummer derfor stor variation.

I projektet ”Refugia” blev effekten af økologisk jordbrug med varierende driftsintensitet på naturen undersøgt med henblik på at belyse, i hvilket omfang økologisk jordbrug fungerer som refugium for biodiversitet. Et væsentligt resultat var dokumentationen af, at der er flere blomstrende planter i økologiske hegn end konven­tionelle, forudsat at den økologiske drift er længerevarende og kontinuert. Hegn på økologiske bedrifter kan derfor være en bedre fødekilde for bestøvende insekter.

 

 

Genmodificerede organismer

Den økologiske risikovurdering af genetisk modificerede planter (GMP) og dyr varetages af Institut for Bioscience på vegne af AU – Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE)*. Arbejdsopgaverne omfatter kommentering og vurdering af danske og andre EU-landes markedsføringsansøgninger samt faglig rådgivning og støtte til Miljø- og fødevareministeriet. Desuden indgår dansk og international kommunikation omkring udsætninger samt deltagelse i relevante EU-sammenhænge. Den økologiske risikovurdering af GMP fra DCE, AU indgår sammen med den landbrugsmæssige og den sundhedsmæssige risikovurdering i den samlede risikovurdering, der foretages af Miljø- og fødevareministeriet.

Myndighedsbetjeningen er baseret på forskning og udføres af en gruppe forskere med bred faglig viden inden for bl.a. bioteknologisk udvikling, planteøkologi og genetik.

*DCE = tidligere Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet (AU).

Pesticideffekter

Over halvdelen af Danmarks areal er opdyrket. Stort set alle de afgrøder, som ikke dyrkes økologisk, bliver sprøjtet og gødet. Sprøjtningen består af pesticider som ukrudtsmidler, insektmidler og svampemidler. Dette gøres for at beskytte de dyrkede planter så landmanden kan få så stor en høst som muligt. Men pesticiderne påvirker også der hvor det ikke er meningen.

I bogen ”Pesticider – påvirkninger i naturen” kan du læse mere om sprøjtemidler og deres effekter på naturen.

Klik på linket på visitkortene herover for at få mere at vide om publikationer og forskningsområder.