Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Bestøvning

Samspillet mellem planter og insekter er et vigtigt forskningsområde, som kan bruges til at opnå en øget forståelse af, hvordan eksempelvis påvirkning af planter kan have afledte effekter på andre dele af økosystemet, eller hvordan fjernelse af hegn og diger kan føre til at der bliver færre levesteder og værtsplanter for insekter som humlebier og sommerfugle. 

Dette kan du fx læse mere om i rapporterne ”Bestøvningsforhold – og behov i dyrkede marker” og ”bestøvning og biodiversitet”

Bioscience deltager i FP7-projektet ”STEP”, som undersøger tilbagegangen for pollinatorer i Europa.

Bier er en af de vigtigste grupper af insekter, som hjælper til bestøvning af vilde planter og afgrøder. Men mange arter af vilde bier er, ligesom vilde insektbestøvere generelt, på tilbagegang. Dette skyldes flere faktorer, men den største tilbagegang kan spores til landbrugets intensivering i 1960’erne, med ekstensiv dyrkning af store landbrugsarealer, indskrænkning af de små områder med naturlig vegetation (såkaldte småbiotoper), brug af store maskiner og agrokemikalier som sprøjtegifte og gødning. Tilførslen af kvælstof og ukrudtsmidler mindsker udbuddet af blomstrende planter, som er føde for bierne, det gælder både ukrudt i markerne og tilstødende naturlige områder. Der anvendes desuden en lang række insektgifte, som også har giftvirkninger på nytteinsekter, såsom bestøvere.

I sektionen for Plante- og Insektøkologi undersøger vi dels effekten af kvælstofholdig gødning og ukrudtsmiddel på bestøvernes fødegrundlag, dels af insektgiftes giftighed for honningbier og vilde bestøvere. Giftigheden af insektmidlerne måles ikke kun som umiddelbar dødelighed (akut dødelighed indenfor 48 timer, som det gøres i standardtests), men også mere langsigtede effekter som nedsat yngelproduktion, fødesøgningsevne og orienteringsevne.

Klik på linket på visitkortene herover for at få mere at vide om publikationer og forskningsområder.