Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Økosystemtjenester

Samspillet mellem planter og insekter er et vigtigt forskningsområde, som kan bruges til at opnå en øget forståelse af, hvordan eksempelvis påvirkning af planter kan have afledte effekter på andre dele af økosystemet, eller hvordan fjernelse af hegn og diger kan føre til at der bliver færre levesteder og værtsplanter for insekter som humlebier og sommerfugle. 

Dette kan du fx læse mere om i rapporterne ”Bestøvningsforhold – og behov i dyrkede marker” og ”bestøvning og biodiversitet”

Bioscience deltager i FP7-projektet ”STEP”, som undersøger tilbagegangen for pollinatorer i Europa.

Naturlige og dyrkede økosystemer vekselvirker med mennesker. Mennesket nyder godt af ressourcer og processer, som stammer fra landbrug såvel som fra de mere naturlige økosystemer. Disse ydelser kaldes overordnet for økosystemtjenester, og omfatter bl.a. fødevareproduktion, vandrensning, skadedyrskontrol, mv. Sektionen forsker særligt i samspil mellem planter og insekter, og hvorledes vilde arter indvirker på dyrkede/domesticerede arter gennem samspil. Vi arbejder med følgende services:

Biologisk Bekæmpelse

  • Der forskes i hvordan naturlige fjender til skadedyr og ukrudt kan bruges til bekæmpelse, som alternativ til pesticider. Læs mere under Biologisk Bekæmpelse

Bestøvning

    • I bestøvningssamspillet hjælper vilde, blomsterbesøgende insekter til befrugtning af afgrøder, en ydelse, som på verdensplan er opgjort til flere milliarder kroner årligt. I sektionen forskes der i en kortlægning af bestøvningsydelser i Danmark, samt hvilke tiltag, som kan bevare og fremme naturlige bestande af insektbestøvere. Læs mere under Bestøvning

Humlebier

Bier er en af de vigtigste grupper af insekter, som hjælper til bestøvning af vilde planter og afgrøder. Men mange arter af vilde bier er, ligesom vilde insektbestøvere generelt, på tilbagegang. Dette skyldes flere faktorer, men den største tilbagegang kan spores til landbrugets intensivering i 1960’erne, med ekstensiv dyrkning af store landbrugsarealer, indskrænkning af de små områder med naturlig vegetation (såkaldte småbiotoper), brug af store maskiner og agrokemikalier som sprøjtegifte og gødning. Tilførslen af kvælstof og ukrudtsmidler mindsker udbuddet af blomstrende planter, som er føde for bierne, det gælder både ukrudt i markerne og tilstødende naturlige områder. Der anvendes desuden en lang række insektgifte, som også har giftvirkninger på nytteinsekter, såsom bestøvere.

I sektionen for Plante- og Insektøkologi undersøger vi dels effekten af kvælstofholdig gødning og ukrudtsmiddel på bestøvernes fødegrundlag, dels af insektgiftes giftighed for honningbier og vilde bestøvere. Giftigheden af insektmidlerne måles ikke kun som umiddelbar dødelighed (akut dødelighed indenfor 48 timer, som det gøres i standardtests), men også mere langsigtede effekter som nedsat yngelproduktion, fødesøgningsevne og orienteringsevne.