Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Forvaltning

Sektionen er en vigtig spiller i Fagdatacenter for Ferskvand, og varetager den årlige dataanalyse og sammenskrivning af overvågningsdata for danske søer (NOVANA). I tolkningen af overvågningsdata udnyttes den forskningsbaserede viden, og omvendt udnyttes/er der mulighed for at udnytte overvågningsdata i relation til specielt klimaforskning, hvor tidsserier er helt essentielle for troværdige resultater. Data anvendes ligeledes til en vidensbaseret udvikling af grænseværdier i relation til Vandramme- og Habitatdirektivet. I tilknytning til forvaltning forskes også i udvikling og implementering af nye tekniker, som fx satellitanvendelse i relation til overvågning.


Søbygård
Foto: Jonas Rolighed

Projekt highlights

Nyt projekt: Forvaltning af De Østlige Vejler

De Østlige Vejler er et unikt naturområde bestående af brakvandssøer, rørskove og engområder, som har international betydning for yngle- og trækfugle.

Gennem de seneste årtier har der været anvendt forskellige driftsplaner. Seneste driftsplan og forvaltningspraksis har haft fokus på sikring af god vandkvalitet samt forbedrede forhold for truede engfugle. Resultatet af den valgte forvaltningspraksis er ikke kendt.

Nærværende projekt har til formål at give en samlet aktuel status for De Østlige Vejler med fokus på såvel planter som dyr i hele området. Endvidere skal projektet give en beskrivelse af, hvorvidt plante- og dyrelivet i fx rørskoven eller på engarealerne er afhængige af eksempelvis søernes tilstand eller vandstand. På denne baggrund skal projektet i sidste ende resultere i et forslag til en forvaltningsplan til sikring af den samlede diversitet og mangfoldighed i De Østlige Vejler.

 


Oversigt over rørhøst i 2014 og 2016 samt foreslåede prøvefelter for vegetations- og invertebratundersøgelser (farvede firkanter) i De Østlige Vejler omkring Selbjerg Vejle (efter Avifauna Consult).