Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Gældende tekniske anvisninger NOVANA

Evt. spørgsmål vedrørende de tekniske anvisninger for marin overvågning bedes rettet til Jens Würgler Hansen

Gældende tekniske anvisninger

TA nr. Titel

M01

Indsamling af vand- og planktonprøver i felten
version 1 - gyldig fra 23.04.2019

M02 Vandkemi
version 1 - gyldig fra 16.03.2018
M03 CTD måling
version 2 - gyldig fra 24.02.2014
M04 Ilt i vandsøjlen
version 3 - gyldig fra 26.06.2017
M05 Fluorescens
version 1 - gyldig fra 27.01.2014 
M06 Lyssvækkelse
version 3 - gyldig fra 04.06.2015
M07 Klorofyl a koncentration
version 2 - gyldig fra 21.01.2014
M08 Primærproduktion
version 2 - gyldig fra 27.05.2015
M09 Fytoplankton
version 4 - gyldig fra 07.04.2017
M10 Mikrozooplankton
version 2 - gyldig fra 07.04.2017
M11 Mesozooplankton
version 1 - gyldig fra 19.01.2016
M12 Makroalger på kystnær hårdbund
Bilag 6.1 Feltskema for algeundersøgelser (Word-fil)
version 3 - gyldig fra 10.12.2014
M13 Kortlægning af bundvegetation på vadeflader
version 1 - gyldig fra 23.01.2013
M14 Makroalger og hårdbundsfauna på sten- og boblerev
version 1 - gyldig fra 08.02.2018
M15 Artsovervågning af marsvin
version 2 - gyldig fra 24.10.2018
M16 Artsovervågning af sæler
version 2 - gyldig fra 04.01.2018
M17

Fauna på kystnær hårdbund
version 2 -gyldig fra 11.08.2017
Bilag 6.1 Feltskema for hårdbundsfauna i åbne farvande (Excel-fil)
Bilag: Udvalgt bestemmelseslitteratur til hårdbundsfauna
Bilag: Kystnær_HårdBundsFauna_DataOverførsel_2017 (Excel-fil)

M18 Ålegræs og anden vegetation på kystnær blød bund
version 2 - gyldig fra 01.02.2017
M19 Blødbundsfauna
version 2 - gyldig fra 18.06.2019
M20 Ekstensiv undersøgelse og tilstandsvurdering af naturtypen kystlaguner i Natura 2000-områder
version 1 - gyldig fra 16.08.2012
M21 Filtrerende organismer
version 1 - gyldig fra 14.06.2013
M22 Miljøfarlige stoffer i muslinger
version 2 - gyldig fra 12.10.2017
M23 Næringsstoffer i sediment
version 2 - gyldig fra 14.06.2018
M24 Miljøfarlige stoffer i sediment
version 2 - gyldig fra 06.10.2017
M25 Miljøfarlige stoffer i fisk
version 2 - gyldig fra 19.09.2017
M26 Biologisk effektmonitering i fisk
Bilag 6.6 Skema til undersøgelse af effekter i ålekvabbe (Word-fil)
version 1 - gyldig fra 04.10.2013
M27 Imposex og intersex i havsnegle
Bilag 6.1 Skema til bestemmelse af imposex i konksnegle (Word-fil)
Bilag 6.2 Skema til bestemmelse af intersex i almindelig strandsnegl (Word-fil)
version 1 - gyldig fra 01.11.2013
M28

Biologisk effektmonitering i muslinger
version 2 - gyldig fra 03.10.2013

M29

Marint affald
version 1 - gyldig fra 22.08.2016

M30 Ikke-hjemmehørende marine arter
version 1 - gyldig fra 13.06.2017
M31 Spæklagets tykkelse hos danske marsvin og sæler
version 1 - gyldig fra 15.08.2018
M32

Kontinuerlig undervandsstøj
version 1 - gyldig fra 13.03.2019

Fælles datatekniske anvisninger

Gældende for søer, vandløb, natur såvel som det marine område:

  • DT03 - Planteplankton og dyreplankton v.2
  • DN01 - Naturdata v.2.1
  • Arkiv af udgåede versioner

Marine datatekniske anvisninger

Gælder kun for det marine område:

  • DM01 - Marin vandkemi og feltmålinger
  • DM02 - Marin vegetation
  • DM04 - Marin biologisk effektmonitering og MFS i biota og sediment
  • DM05 - Marin blødbundsfauna