Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Planter og dyr i vandløb

Kursusindholdet revideres netop nu

Vi har fået en del interessetilkendegivelser på vore sø- og vandløbskurser, og underviserne har på den baggrund besluttet at sætte nye kurser op i løbet af 2020.

Vi planlægger netop nu et kursus i forvaltningen af danske søer og vandløb, hvor vi bevæger os fra arter, over økologiske sammenhænge til implementering af artsbaserede indeks i overensstemmelse med Vandrammedirektivet. Kurset vil bl.a. omfatte en felttur for at illustrere, hvordan artsbestemmelsen af planter bruges i forvaltningen. Kurset forventes at blive afholdt i august/september 2020 og holdes som et dagskursus. Vil du gerne vide mere, så send os en interessetilkendegivelse.

Indsamling og artsbestemmelse

Omhyggelig overvågning og præcise målemetoder beskriver tilstand og udvikling i danske vandløb.

Dette kurset giver dig grundlæggende færdigheder i prøvetagning og identifikation af planter, smådyr og fisk i søer og vandløb med baggrund i de metoder, der i dag anvendes i den nationale overvågning af de ferske vande.

Kursusbeskrivelse

Vandkvalitet og økologisk tilstand i vandløb er afgørende for, hvordan vi forvalter disse økosystemer. Det er derfor vigtigt med et godt kendskab til, hvordan vi overvåger vores vandløbsmiljø og bestemmer planter og dyr.

På kurset tager vi udgangspunkt i den aktuelle forvaltning af vores ferskvandsmiljø og gennemgår de vigtigste elementer indenfor:

  • Viden om forskellige former for prøvetagningsudstyr og -metoder samt kendskab til muligheder og begrænsninger ved disse
  • Praktisk gennemførelse af de metoder, der i dag anvendes i den nationale overvågning af de danske vandløb (NOVANA)
  • Identifikation af en række nøgleorganismer til art eller slægt indenfor planter og smådyr
  • Kendskab til typiske og sjældne arter indenfor hver organismegruppe

Formål

Formålet med kurset er at give dig grundlæggende færdigheder i indsamling og identifikation af planter og smådyr i vandløb.

Undervisningsform

Faglige indlæg med diskussioner og spørgsmål; ekskursion med gennemgang af prøvetagningsmetoder; indsamling og identifikation af planter og dyr anvendt til den økologiske tilstandsvurdering; gennemgang af karakteristiske arter i tilstandsvurderingen.

Målgruppe

Naturforvaltere og ansatte ved konsulent- og miljøvirksomheder, formidlingsinstitutioner, NGO’er, kommunale og statslige institutioner.

Undervisere

Medarbejdere og forskere fra Sektion for Sø-økologi, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet