Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Biologiske effekter af miljøfarlige stoffer i havmiljøet

Miljøfarlige stoffer udgør en risiko for bunddyr og fisk i havmiljøet, og vi overvåger de biologiske effekter af stofferne for at kunne vurdere havmiljøets tilstand. Kurset vil give dig viden om og øvelse i biologiske analysemetoder, som er relevante for overvågning og for natur- og miljøbeskyttelse.

Kursusbeskrivelse

Dyrelivet i vores farvande er påvirket af miljøfarlige stoffer, som for eksempel kan medføre hormonforstyrrelser og andre skadelige effekter. Der er udviklet en række metoder til – med udgangspunkt i de biologiske effekter hos dyrelivet – at overvåge og vurdere miljøtilstanden i havet. Et typisk eksempel er imposex i havsnegle, som vi undersøger, når vi specifikt overvåger forurening med tributyltin (TBT) fra skibsmaling. TBT forårsager udvikling af pseudo-penis og sædleder, og bestemmer, hvor fremskreden maskuliniseringen er hos konksnegle-hunner i forskellige arter, der lever i henholdsvist de kystnære og åbne dele af vores danske farvande. Effektindikatorer som disse er også anbefalet af de internationale havkonventioner OSPAR og HELCOM, blandt andet med henblik på overvågning af forureningseffekter i regi af EU’s havstrategi.

Kurset sigter mod at videregive praktisk erfaring med forskellige metoder til bestemmelse af biologiske effekter forårsaget af miljøfarlige stoffer i miljøet. Sikkerhed i de biologiske analysemetoder er nødvendig for hurtigt at kunne tilvejebringe analysedata af tilstrækkelig kvalitet til, at de kan indgå i relevante miljøundersøgelser. Metoderne kan anvendes både i forskningsøjemed samt ved miljøundersøgelser i forbindelse med overvågning samt natur- og miljøbeskyttelse.

Kurset vil have fokus på biologisk effektindikatorer, som indgår i det danske overvågningsprogram NOVANA, og som er anbefalet til brug for overvågning af forureningseffekter i regi af EU’s Havstrategi. Følgende metoder vil alt efter kursisternes ønsker blive introduceret og øvet:

 • Bestemmelse af dels imposex og intersex i havsnegle som tegn på hormonforstyrrelser forårsaget af antibegroningsmidlet tributyltin (TBT)
 • Lysosomal membranstabilitet i muslinger
 • PAH-metabolitter og CYP1A enzymaktivitet (EROD assay) i fisk som indikatorer for toksiske effekter af tjærestoffer (PAH) og dioxinlignende stoffer

Øvelserne vil foregå i henhold til procedurer, som er beskrevet i den tekniske anvisning for national NOVANA-overvågning i Danmark, samt i OSPARs internationale JAMP-guideline for overvågning i det nordøst-atlantiske område.

Formål

Formålet med kurset er at træne deltagerne i at udføre analyser til bestemmelse af biologiske effekter, som er forårsaget af miljøfarlige stoffer i havmiljøet.

Undervisningsform

Oplæg fra kursusholderne omkring baggrund for effektindikatorer og gennemgang af analyseprotokoller vil danne grundlag for efterfølgende laboratorieøvelser med de introducerede effektindikatorer. Valg af laboratorieøvelser afhænger af kursisternes primære interesser, og øvelserne vil blive udført enten individuelt eller i grupper.

Målgruppe

Biologer og laboranter i offentlige miljøforvaltninger og organer samt ansatte i virksomheder, der arbejder med miljørådgivning.

Undervisere

Jakob Strand med hjælp fra en laborant. Jakob Strand har mere end 10 års praktisk erfaring med forskning og overvågning af forskellige typer af biologiske effekter i bunddyr og fisk, som er forårsaget af miljøfarlige stoffer i havmiljøet, både fra undersøgelser i Østersøen, Nordsøen og Grønland.

Foto af snegl
Foto: Karsten Dahl

Tid og sted

  • Kurset afholdes over 2 dage, men p.t. er nye datoer ikke meldt ud.Send gerne en interessetilkendegivelse, så samler vi op og vurderer behovet for nyt kursus løbende.

   Tilmelding og pris

   • Kr. 7.500 ekskl. moms
   • Prisen er inklusiv undervisningsmateriale og forplejning, men ikke overnatning

   Kursusbevis

   • Deltagerne får udleveret kursusbevis, når kursus er gennemført.

   Deltagerantal

   • 6 - 10 deltagere