Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Forvaltning af danske søer og vandløb

Kursusindholdet revideres netop nu

Vi har fået en del interessetilkendegivelser på vore sø- og vandløbskurser, og underviserne har på den baggrund besluttet at sætte nye kurser op i løbet af 2020.

Vi planlægger netop nu et kursus i forvaltningen af danske søer og vandløb, hvor vi bevæger os fra arter, over økologiske sammenhænge til implementering af artsbaserede indeks i overensstemmelse med Vandrammedirektivet. Kurset vil bl.a. omfatte en felttur for at illustrere, hvordan artsbestemmelsen af planter bruges i forvaltningen. Kurset forventes at blive afholdt i august/september 2020 og holdes som et dagskursus. Vil du gerne vide mere, så send os en interessetilkendegivelse.


Kursusbeskrivelse

Natur- og vandplaner er vigtige elementer i dagens forvaltning af danske søer og vandløb. På dette kursus får du den nyeste viden inden for sø- og vandløbsøkologi, og du får indsigt i, hvordan denne viden kan bruges til at optimere forvaltningen. Du bliver præsenteret for de indeks, der i dag anvendes i tilstandsvurderinger, samt for de virkemidler, der kan forbedre tilstanden.

De senere år er der sket store forandringer i den måde vores vandmiljø forvaltes på. Der er kommet nye aktører på banen, og lovgivningen fra EU sætter nu i langt højere grad rammer for den overvågning og den indsats, der skal til for at bevare og forbedre tilstanden i vores ferske vandmiljø.

Kurset tager udgangspunkt i den praktiske forvaltning af vores ferskvandsmiljøer:

  • EU’s Vandrammedirektiv og økologisk kvalitet: Gennemgang af de indeks, der i dag anvendes for søer og vandløb til at beskrive den økologiske tilstand.
  • Væsentligste påvirkningsfaktorer og virkningen heraf på de økologiske indeksværdier.
  • Vandløb og virkemidler: Målopfyldelse og virkemidler i vandløb, herunder vejledning i valg af virkemidler.
  • Sø- og vandløbsrestaurering: Metoder og erfaringer, herunder vejledning i forbindelse med restaurering.
  • Forvaltningen i fremtiden: Vandområdeplaner, anvendelsen af modeller, effekter af klimaforandringer.

Formål

Formålet er at fremlægge den nyeste viden inden for sø- og vandløbsøkologi og give en indsigt i, hvordan denne viden i praksis bruges i forvaltningen af vores ferske vandmiljø.

Undervisningsform

Præsentationer af en række emner med relation til forvaltning af ferske økosystemer; plenum-diskussioner af centrale problemstillinger; gruppearbejde om konkrete ’cases’.

Målgruppe

Kurset henvender sig til naturforvaltere og ansatte ved kommunale - og statslige institutioner, konsulent- og miljøvirksomheder, formidlingsinstitutioner og NGO’er.

Undervisere på dette kursus

Medarbejdere og forskere fra sektionerne for Søøkologi og Vandløbs- og ådalsøkologi, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet.