Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Hydrometri og stoftransportberegning

Hvor meget vand og stof løber der i åen? Måling af hydrometriske (vandstand og vandføring) data og behandling af disse data kræver indsigt i hydrologiske og hydrauliske forhold og kendskab til software, der håndterer hydrometriske data. Ligeledes er prøvetagning i vandløb og beregning af stoftransporter ekspertise­kræ­vende. Kurset giver en grundlæggende indføring i tilvejebrin­gel­sen og bearbejdningen af hydrometriske - og vandkemiske data, og de geografiske forhold prøver indsamles under. Kurset henvender sig til såvel feltfolk som databearbejdere i statslige styrelser, kommuner og konsulentbranchen.

Kursusbeskrivelse

Der er i Danmark og udlandet en stor interesse for opgørelse af vand og stoftransporter igennem vandløb, fx for at kunne vurdere tilførs­len af næringsstoffer til en sø eller et havområde eller for at måle udviklingen i vandføringen i et vandløb. Brugen af hydrometriske og vandløbskemiske data er omfattende. Alle aktiviteter stiller krav kvaliteten af data og dermed til prøveindsamlernes - og databear­bejdernes ekspertise.

Kurset lægger vægt på at give deltagerne en grundlæggende forståelse af problemstillingerne prøve indsamling og databearbejdning: Hvad er de vandløbsfysiske faldgrubber i prøvetagningen, og hvordan ser den gode prøvetagningslokalitet ud? Hvordan kvalitetssikres og bearbejdes data korrekt, så vandføringer og stoftransporter bliver bedst mulige?

Andre emner kan eventuelt tages op ved tilstrækkelig stor efterspørgsel.

Fokusområder:

 • Måling af vandstand og vandføring, teori og forskellige metoder/udstyr (den gode lokalitet)
 • Bearbejdning af grundlæggende hydrometridata i softwaren HYMER (hands on)
 • Kvalitetssikring af hydrometridata i softwaren HYMER (hands on)
 • Den gode prøvetagningslokalitet (væsentlige geografiske forhold)
 • Teknisk anvisning i vandløbskemisk prøvetagning
 • Grundlæggende hydrologi og hydraulik
 • Kvalitetssikring af vandkemiske data (ODA databasen)
 • Beregning af stoftransporter (ODA databasen)

Formål

 

Formålet er at give deltagerne basale teoretiske kundskaber inden for måling af hydrometri og vandløbskemi og udvælgelse af gode målelokaliteter. Det er endvidere formålet at give deltagerne praktiske færdigheder i behandling af hydrometridata i softwaren HYMER.  

Mål med kurset:

 • deltagerne har efter kurset har fået tilstrækkelige forudsætninger til selvstændigt at foretage grundlæggende data bearbejdning af hydrometridata i HYMER
 • deltagerne har grundlæggende viden om anvendelsen af vandløbskemiske data og beregning af stoftransporter i ODA
 • deltagerne får en grundlæggende forståelse for de geografiske forhold, der influerer på kvaliteten af hydrometrisk - og vandløbskemisk prøvetagning, og kan evaluere egen prøvetagning

Undervisningsform

Undervisningen vil bestå af en blanding af oplæg og selvstændigt arbejde i topersoners grupper. Der vil være god mulighed for diskussion og erfaringsudveksling kursusdeltagerne imellem.

Forud for kurset vil der være en obligatorisk spørgeskemaundersøgelse, der har til formål at afdække deltagerne baggrund, kvalifikationer og forventninger til kurset, så kurset kan tilpasses målgruppen bedst muligt.

Imellem de to kursusgange vil der, igennem en onlineplatform, blive faciliteter små opgaver som løses individuelt/i små grupper og diskuteres af gruppen. Der kan tages udgangspunkt i både aktuelle som teoretiske problemstillinger.

Undervisningen vil foregå på dansk. Deltagerne medbringer egen computer.

Målgruppe

Kurset henvender sig til alle, der i kraft af deres arbejde i myndigheder, virksomheder, konsulentfirmaer eller interesseorganisationer beskæftiger sig med, eller har interesse for, hydrometri, vandløbskemi og stoftransport.

Undervisere på dette kursus

AC medarbejder Niels Bering Ovesen og Seniorrådgiver Hans Thodsen, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet/DCE. Begge har en solid baggrund i hydrometri og hydrologi igennem mange år og vil være de primære undervisere på kurset. På enkelte moduler vil undervisningen blive varetaget af andre undervisere med stor ekspertise inden for de givne felter.