Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Effekter af undervandsstøj i havmiljøet

Vi larmer mere og mere på havet. Den menneskeskabte undervandsstøj er kommet i fokus indenfor de sidste 10 år i forbindelse med miljøkonsekvensvurderinger af havvindmølleparker, havneudvidelser og andre støjende aktiviteter til havs. Kurset giver en grundlæggende indføring i området for sagsbehandlere, konsulenter, journalister, NGO’ere og lignende, som arbejder med problemstillinger knyttet til effekterne af undervandsstøj på havmiljøet.

Kursusbeskrivelse

Der er i Danmark og udlandet en kraftigt stigende interesse for, hvordan undervandsstøj påvirker havmiljøet. Det er ikke mindst udbygningen af havvindmølleparkerne, der har drevet udvikling, med krav til bygherrerne om, at undervandsstøj indgår i miljøkonsekvensvurderingerne af parkerne. Andre aktiviteter er også omfattet, f.eks. havneudbygninger og olie- og gasefterforskning. Bygherrerne stiller krav den anden vej til styrelser og myndigheder om konsekvent regulering og grænseværdier baseret på videnskabelige resultater indenfor fagområdet. Senest har også EU’s havstrategidirektiv forpligtet Danmark til at overvåge undervandsstøj i danske farvande.   

Alle aktiviteterne stiller nye krav til myndigheder, virksomheder, konsulentfirmaer og interesseorganisationer, hvis medarbejdere skal forholde sig til nye og ukendte begreber. En stor udfordring er, at fagområdet er en grænsedisciplin mellem fysik (undervandsakustik, oceanografi) og biologi (hørefysiologi, adfærdsbiologi, populationsøkologi).

Kurset lægger vægt på at give deltagerne en grundlæggende forståelse af problemstillingerne omkring undervandsstøj: Hvad er den fysiske baggrund for at regulering af undervandsstøj er væsensforskellig fra regulering af støj på landjorden? Og hvad er den biologiske/fysiologiske baggrund for, at marine organismer er mere udsatte for påvirkning fra støj end dyr på landjorden?

Fokusområder:

  • Introduktion til undervandsakustik
  • Metoder til analyse af undervandslyd
  • Hørelse hos marine organismer
  • Menneskeskabte støjkilder
  • Høreskader
  • Påvirkning af adfærd
  • Afværgeforanstaltninger
  • Krav og anbefalinger i lovgivning og standarder

Formål

Formålet er at give deltagerne basale kundskaber indenfor undervandslyd og hørelse hos fisk og havpattedyr for at kunne vurdere effekter af undervandsstøj på marine organismer. Det er målet, at deltagerne efter kurset har fået tilstrækkelige forudsætninger til at kunne forstå de grundlæggende krav i lovgivningen og i tekniske anvisninger, vurdere den generelle kvalitet af andres arbejde og kunne gå i en kvalificeret dialog med myndigheder, konsulenter, bygherrer og offentlighed om problemstillinger, der handler om effekterne af undervandsstøj og metoderne til at reducere effekterne (afværgeforanstaltninger).

Undervisningsform

Undervisningen vil bestå af en blanding af korte oplæg og diskussioner i grupper og plenum. Diskussionerne vil tage udgangspunkt i konkrete problemstillinger fra danske farvande, og der vil være mulighed for at tage eksempler op efter deltagernes ønsker. Forud for kurset udleveres en tekstsamling, som deltagerne forventes at have gjort sig bekendt med inden kurset. Undervisningen vil foregå på dansk, men en del af tekstmaterialet vil være på engelsk. Hvis der er tilstrækkelig interesse for at afholde et separat kursus på engelsk, kan det arrangeres.

Målgruppe

Kurset henvender sig til alle, der i kraft af deres arbejde i myndigheder, virksomheder, konsulentfirmaer eller interesseorganisationer beskæftiger sig med, eller har interesse for, hvordan undervandsstøj påvirker havmiljøet. Kurset fokuserer primært på give en grundlæggende forståelse for problemstillingerne og ikke på det konkrete arbejde med at lave miljøkonsekvensvurderinger m.m. Der er ingen krav om særlige faglige forudsætninger, men vi forventer, at deltagerne enten allerede er i berøring med problemstillingerne om undervandsstøj eller regner med at skulle stå for opgaver med det i fremtiden.

Underviser

Seniorforsker Jakob Tougaard, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet har en solid baggrund i bioakustik og hørelse hos havpattedyr og har gennem de seneste 15 år været centralt placeret i danske og internationale diskussioner om effekter af undervandsstøj på sæler og marsvin.